Uslovi korišćenja

alumil-srbija-alu-profili

  MOLIMO VAS DA PROČITATE USLOVE KORIŠĆENJA PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE ILI PRISTUPATE BILO KOJOJ STRANICI NA OVOM SAJTU. Korišćenjem ili pristupom ovom sajtu prihvatate sledeća pravila i uslove korišćenja. Ako se ne slažete sa uslovima,  molimo vas da ne koristite ovaj websajt.  alu-pvc.com je slobodan da izmeni navedene uslove u bilo kom trenutku, a vaše korišćenje posle izvršenih izmena podrazumeva istovremeno prihvatanje istih.  Molimo vas da povremeno pročitate uslove korišćenja zbog mogućih izmena. Websajt je vlasništvo alu-pvc.com koji ima puno pravo njime da upravlja i da ga prilagođava. Dok gledate ili koristite sajt dozvoljeno vam je da privremeno download-ujete jednu kopiju materijala koji je postavljen na sajtu, i to na jedan računar koji je za vašu ličnu, i isključivo za nekomercijalnu upotrebu. Osim u slučaju da je drugačije navedeno, svaka redistribucija, retransmisija, re-publikacija ili komercijalna eksploatacija sadržaja na ovom websajtu  je izričito zabranjena, osim ukoliko nije prethodno  odobrena pismenim putem od strane alu-pvc.com a ili vlasnika sajta.  Sva prava su zaštićena.  Downloadovanje bilo koje informacije, sadržaja ili slike može biti korišćeno isključivo u saglasnosti sa ovim uslovima korišćenja.  Arhiviranje bilo kog dela ili materijala sa ovog sajta bez pismenog odobrenja  alu-pvc.com og a je zabranjeno. Sadržaj i hyperlinkovi Websajt može da sadrži hyperlinkove za posredničke websajtove i ti websajtovi  su isključivo odgovorni za nezavisne posredničke sajtove.  Upotreba istih je vaš sopstveni rizik.  alu-pvc.com nema kontrolu nad sadržajem ili polisama takvih posrednika  i ne odgovara za (niti pod bilo kojim okolnostima) sadržaj, ispravnost ili pouzdanost bilo kojeg websajta koji je hyperlinkovan na ovaj sajt. Svako ko se odluči da pristupi informacijama sa navedenih sajtova (uključujući sve informacije koje se pojavljuju na bilo kom hyperlinku) je isključivo samostalno odgovoran  za podobnost takvih informacija. alu-pvc.com izričito zabranjuje  neovlašćenu upotrebu svog logoa, pečata ili drugih grafičkih oznaka. Tekstualni linkovi su dozovljeni uz pismeno odobrenje. Korisnički sadržaj alu-pvc.com   podržava da čuje od strane korisnika sugestije, uz napomenu da ne prihvata niti razmatra kreativne ideje, sugestije koje se tiču naših proizvoda , servisa ili matketinga . Molimo da nam ne šaljete nikakve originalne ideje kao što su produktne ideje ili sugestije, osim u slučaju da smo prethodno odobrili takav postupak.  Sve što nam možete reći ili ponuditi putem ovog sajta, uključujući i e-mail alu-pvc.com a, će se smatrati svojinom alu-pvc.com a. Ako nam uputite neku vrstu komunikacionog sadržaja, opskrbljujete nas NE-POUZDANOM OSNOVOM i nemamo nikakvu obavezu da takvu informaciju čuvamo tajnom, da se uzdržavamo od upotrebe takve informacije, ili da vam konpenzujemo prijem ili upotrebu takve informacije.  alu-pvc.com je slobodan da koristi, u bilo koju svrhu, bilo koju informaciju, uljučujući one koje nisu  limitirane od publikacije, razvoja, manufakture, i marketinških produkata koje dobijamo na sajt komunikacionim putem.  Podvrgavanjem ovih informacija na naš uviđaj  na ovom sajtu, putem e-maila, ili bilo kojim drugim putem u okviru ovog sajta, ovlašćujete alu-pvc.com u,  koji nema nikakvu zakonsku odgovornost  prema ovom načinu upotrebe sajta,  da  modifikuje, prodaje, ili učini javnim takve informacije.  Sve što postavite na sajt alu-pvc.com  automatski postaje svojina alu-pvc.com a. Interaktivna područja i  kod (šifra)  prihvatljivog upravljanja Nije uobičajeno da alu-pvc.com pročišćava, cenzuriše, menja ili podešava informacije i sadržaj koji postavljaju posrednici na ovom sajtu, uključujući takve informacije na bilo kojem polju ovog sajta. alu-pvc.com ne garantuje niti je odgovoran za sadržaj,  ispravnost ili podobnost takvih podataka. Kada učestvujete u interaktivnim delovima ovog sajta, isključivo zastupate sami sebe, shodno čemu ste u obavezi da se pridržavate sledećeg kodeksa upravljanja: 1) Ne smete objavljivati ili na drugi način dostavljati nepodoban, opscesni, pornografski, preteći, izopačen, ilegani ili bilo koji drugi neodgovarajući sadržaj. 2) Ne smete dostavljati  (uploadovati) viruse ili neke druge štetne komponente. 3) Ne smete koristiti ovaj websajt u bilo koje dalje ilegalne svrhe, niti ćete narušavati bilo čija prava. 4) Ne smete postavljati komercijalni sadržaj niti pokušavati nametnuti svoje proizvode ili reklamirati ih. U suprotnom alu-pvc.com će upotrebiti zakonske mere zbog narušavanja uslova korištenja sajta. Proizvodi, Servis i Softver Preuzimanje softvera sa ovog sajta ne daje pravo na softver, uključujući i bilo koji fajl, dokument ili slike koje pripadaju softveru.  Upotreba softvera može biti punopravna samo ako je u skladu sa ugovornom licencom koja je ukljucena u softver.  alu-pvc.com ili njegov vlasnik ima puno pravo na  softver ovog sajta.  Softver ne može biti kopiran, redistribuiran, ili postavljan na bilo koji drugi server u cilju dalje distribucije.  Ne možete prodavati, menjati, demontirati ili na bilo koji drugi način menjati  softver. Opis ili oznaka proizvoda, servis ili objavljivanje na ovom sajtu (uključujući i opis ili oznake putem hyperlinka) ne podrazumevaju podršku alu-pvc.com a tom proizvodu, servisu ili objavljivanju. Bez prezentacija i dekreta alu-pvc.com ne pravi nikakve prezentacije ili dekrete po kome je ovaj sajt osiguran od  kvarova, virusa ili drugih štetnih komponenti.  alu-pvc.com ne odgovara za bilo koju vrstu oštećenja ili gubitka koji mogu biti rezultat hakovanja ili infiltracije na ovaj sajt, ili na kompjuterski sistem alu-pvc.com a.   Svaki korisnik je lično odgovoan za adekvatnu zaštitu i backup dokumenata i/ili opreme koju koristite  pri konekciji na ovaj sajt i slažete se da nećete nanositi oštećenja sajtu www.alu-pvc.com i.com, kao što garantujete da nas nećete tužiti za polaganje prava baziranog na upotrebu ovog sajta, uključujući polaganje prava na izgubljene dokumente, odlaganje posla ili izgubljenog profita do kojeg je došlo upotrebom materijala ili sadržaja na ovom sajtu. Stranice na ovom websajtu mogu sadržati tehničke nepreciznosti, istekle informacije i tipografske greške. Po procenama  dozvoljenim po važećem zakonu websajt je predstavljen “takav kakav je”. alu-pvc.com    ne nudi  nikakva jemstva,  ni jasno određena niti nagoveštena, niti garantuje kvalitet, data sadržaj, umetničku vrednost, ili zakonitost informacija, sadržaja, dobara ili servisa koji su prebačeni, dobijeni, kupljeni, ili na drugi način  postali dostupni na ovom sajtu.  alu-pvc.com ne garantuje da  ovaj websajt neće imati greški niti da će iste biti ispravljene.  Ograničenja  odgovornosti alu-pvc.com ni pod kojim okolnostima, uključujući i nemar,  nije odgovoran za bilo kakva posebna, slučajna iili konsekventna oštećenja ili gubitak profita koji rezultira distribucijom ili upotrebom, ili nemogućnosti upotrebe, sadržaja ili materijala na ovom websajtu, čak i ako je prethodno došlo do upozorenja na mogućnost takvih oštećenja. alu-pvc.com ni u kom slučaju ne može biti odgovoran za bilo kakva oštećenja, gubitke, nepravdu i sl. ako ih bude pri pristupu ovom sajtu.   Nadležnost i izbor zakona alu-pvc.com kontroliše i upravlja websajtom sa područja Beograda, u  Srbiji. Ukoliko se drugačije ne izjasni, materijal i sadržaj na ovom sajtu je predstavljen jedino u svrhu promovisanja proizvoda i servisa. Informacije koje se objave na sajtu  mogu sadržati naznake o proizvodima, programe i servise koji mogu biti nedostupni u vašoj regiji ili gradu. alu-pvc.com ne pravi nikakve prezentacije da su informacije, produkti, programi ili servisi legalni, dostupni ili odgovarajuću regiju ili grad. Ove odredbe koje koristimo treba da budu u skladu sa važećim zakonima u Beogradu, Srbija i da  nisu u oprečnosti sa bilo kojim principom ili odredbom zakona.   Sve oznake i prava su vlasništvo uvaženih vlasnika i zaštićeni su zakonom. Osim u slučaju da je drugačije naglašeno, alu-pvc.com je vlasnik svih trgovinskih i servisnih oznaka na ovom websajtu, bez obzira na to da li su registrovane ili ne. Razdvajanje U slučaju da se neka odredba ovih uslova korištenja smatra nelegalnom, beskorisnom ili na bilo koji drugi način neprimenljivom, takva odredba će se tumačiti odvojeno od preostalih uslova korištenja i ne će uticati na validnost i primenljivost bilo koje druge odredbe. Privatnost Molimo vas da pročitate našu polisu privatnosti da bi bili informisani  o kolekciji  i upotrebi  ličnih (privatnih) podataka na ovom  sajtu. Uprkos bilo kojoj konstataciji koja se tiče privatnosti, alu-pvc.com zadržava pravo da učini javnom bilo koju informaciju koja je u njegovom vlasništvu, ukoliko to nalaže zakon, kao i ukoliko je neophodno da sepokrene kakav postupak, a u cilju zaštite prava i/ili vlasništva alu-pvc.com .  Posebna područja ovog sajta mogu da sadrže dodatne ili drugačije uslove koji se odnose  na korišćenje ličnih podataka koji su sabrani na tim i takvim stranicama sajta.  Uopšteno Svaki neovlašćen pristup, ispravka ili izmena bilo koje informacije, ili bilo koja vrsta  remećenja i sprečavanja dostupnosti ovom sajtu je strogo zabranjena.  alu-pvc.com zadržava sva dostupna zakonska prava i sredstva  i ne može biti nikakvog osporavanja prava koje alu-pvc.com ima. Posebna područja ili stranice na ovom sajtu mogu uključivati dodatne ili drugačije uslove koji se odnose na korišćenje ovog sajta.  U slučaju konflikta (kontradiktornosti) između takvih uslova i datih uslova korišćenja, takvi uslovi će važiti. Ukoliko nije drugačije naglašeno, sav materijal ovog sajta alu-pvc.com Sva prava zadržana. PROCEDURA Servis provajder: alu-pvc.com Kako bi bila efektna , ova obavest mora imati sledeći pismeni sadržaj:  1) svojeručni ili elektronski potpis osobe koja je ovlaštena za zastupanje od strane vlasnika u slučaju ekskluzivnog prava koje je navodno narušeno.  2) Identifikacija zaštićenog dela koje se smatra narušenim ili višestruka zaštićena  dela na jednom  sajtu koja su pokrivena jednim upozorenjem, reprezentativna lista tih dela na tom sajtu. 3) Identifikacija materijala koji se smatra narušenim ili koji je subjekat narušavanja  i dovoljno potkrepljena informacija kako bi se dozvolilo servisnom provajderu da locira sporni materijal. 4) Dovoljno razumski potkrepljena informacija  da bi se dozvolilo servisnom provajderu da kontaktira stranku koja se želi, kao sto je adresa,  broj telefona  i  ako je moguće  elektronska adresa na kojoj stranka koja se žali može biti kontaktirana. 5) Izjava u obaveštenju (o navodnom narušavanju autorskih prava) mora biti precizna i tačna, i ako dođe do kažnjavanja, stranka koja se žali mora da reaguje u ime vlasnika  autorskog prava koje je navodno narušeno.   Polisa Privatnosti alu-pvc.com " se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u cilju pružanja kvalitetne usluge.